Vrienden van Inloophuis 'de Boei'

Beleidsplan

beleid
 • De stichting vrienden van de Boei is in het leven geroepen met het doel om:
  1. a. Het ondersteunen van de activiteiten van het Inloophuis 'de Boei' te Rotterdam
   b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 • De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door :
  1. - het verwerven van middelen ten behoeve van activiteiten of voorgenomen activiteiten van inloophuis 'de Boei';
   - het stimuleren van aanpassingen en/of wijzigingen van wet en regelgeving daar waar nodig is om genoemde doelstelling te realiseren;
   - alle andere wettelijke middelen welke tot het bereiken van haar doel dienstig zijn.
 • De middelen van de stichting worden gevormd door:
  1. - hetgeen de stichting door erfstellingen, legaten, schenkingen of enigerlei andere wijze verkrijgt.
   - andere bijdrage en subsidies, van overheidswege, kerkelijke of andere organen, instellingen en stichtingen.
   - alle andere verkrijgingen en baten.

  © 2020 Vrienden Inloophuis de Boei Inloophuis de Boei Home